Stoepbordenshop.nl respecteert uw privacy

Wij gebruiken cookies om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en statistieken bij te houden. Meer info

Logo
winkelmandje

Leveringsvoorwaarden Stoepbordenshop.nl

Stoepbordenshop.nl
Mientlan 9
8651 DA IJlst
Inschrijfnummer K.v.K.: 08071071

Artikel 1a. Definities

 1. In deze leveringsvoorwaarden van Stoepbordenshop.nl wordt verstaan onder:
 2. Webwinkelier: de webwinkelier zoals genoemd onder artikel 1b.
 3. Consument: iedere persoon die gebruik maakt of wil maken van de producten en/of diensten van de webshop.
 4. Schriftelijk: communicatie via een brief(kaart), fax, email of via de website.
 5. Bedenktijd: de periode waarin de consument zonder opgave van reden de bestelling kan retourneren/opzeggen.
 6. Dagen: Alle dagaanduidingen in deze voorwaarden zijn kalenderdagen.
 7. Op afstand: Alle overeenkomsten welke zonder fysieke aanwezigheid van een verkoper/medewerker worden gesloten,
  met name via een webshop, maar ook via telefonie, fax, email en schriftelijk.

Artikel 1b. Bedrijfsgegevens

Stoepbordenshop.nl / Axivorm
Mientlan 9
8651 DA
IJlst
0515-533995
stoepbordenshop.nl
info@stoepbordenshop.nl
KvK nr.: 08071071
BTW nr.: 142118874B01
IBAN: NL73ABNA0435007580

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de webwinkelier en de consument.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn inzichtelijk vooraf aan de overeenkomst, die op afstand wordt gesloten door consument en webwinkelier.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek schriftelijk kosteloos te verkrijgen en digitaal via internet of email.

Artikel 3. Tijdelijke aanbiedingen en actieperiodes

 1. Na de sluitingsdatum van een tijdelijke aanbieding of actieperiode kan de consument niet meer gebruikmaken van de betreffende aanbieding of actie.
 2. De webwinkelier bepaalt of aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor de consument.
 3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of tijdens actieperiodes kunnen ten opzichte van deze algemene voorwaarden andere of aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 4. Levering

 1. Aflevering van losse bestellingen vindt plaats door persoonlijke overhandiging dan wel door toezending aan het door de consument opgegeven adres.
 2. De webwinkelier stuurt het product binnen 15 dagen toe. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht alsnog nakoming te verlangen of de overeenkomst te ontbinden. Sommige producten hebben een langere levertijd. Dit staat vermeld bij het product of wordt z.s.m. na bestelling gemeld aan de consument.
 3. Na ontbinding als bedoeld in onderdeel 2 van dit artikel, zal de webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen veertien dagen terugstorten.

Artikel 5. Bedenktermijn

 1. Gedurende veertien dagen volgend op de dag van ontvangst van de losse bestelling, kan de consument de overeenkomst zonder opgaaf van redenen (schriftelijk) ontbinden. Deze bedenktermijn geldt echter niet voor op maat gemaakte producten. Na het ontbinden heeft de consument nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren.
 2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, en het slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wil houden. Als de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in originele staat en verpakking retourneren naar het retouradres zoals vermeld in artikel 11.
 3. Na ontbinding als bedoeld in lid 1 zal de webwinkelier het eventueel al betaalde bedrag binnen veertien dagen na ontvangst van retournering terugstorten.

Artikel 6. Conformiteit

 1. Webwinkelier staat ervoor in dat het geleverde product de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Artikel 7. Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum van de betaalmethode als gekozen bij aanschaf van het betreffende product.
 2. Als de consument na twee betalingsherinneringen niet heeft betaald, kan de webwinkelier incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 3. De webwinkelier kan over betalingen, die niet tijdig zijn verricht, rente in rekening brengen, vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 8. Niet-nakoming

 1. Als webwinkelier of consument één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, is de wederpartij gerechtigd om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als webwinkelier of consument na aanmaning één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (gedeeltelijk) niet nakomt, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Webwinkelier stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Gebruik maken van de informatie en/of het opvolgen van de adviezen van webwinkelier door de consument geschiedt echter op eigen risico.
 2. Webwinkelier staat niet in voor gebreken die na de levering zijn ontstaan, als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat webwinkelier in voor schade als gevolg van dergelijke gebreken.

Artikel 10. Wijziging persoonlijke gegevens

 1. Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan de afdeling Service & Advies van webwinkelier/webshop.

Artikel 11. Retourneren en ontbinden tijdens de bedenktijd

 1. Indien consument gebruik maakt van het herroepingsrecht binnen de bedenktijd, dient hij/zij dit binnen de bedenktijd van veertien dagen schriftelijk te doen via het formulier voor herroeping welke beschikbaar is gesteld op de webshop Stoepbordenshop.nl en waarvan melding is gemaakt of mee is gestuurd via fysieke of elektronische manier in het bestelproces. Anderszins heeft consument het recht om dit op een andere ondubbelzinnige wijze te melden dan via het formulier voor herroeping.
 2. Consument stuurt de bestelling, ingeval van fysieke producten, compleet terug en in originele staat en originele, onbeschadigde verpakking.
 3. Kosten voor het retourneren komen ten alle tijden voor rekening van consument, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen webwinkelier en consument. De consument draagt zorg voor het retoursturen. Ook is het mogelijk om de geleverde goederen retour te laten halen. De kosten hiervan bedragen € 30,- ex. BTW.
 4. Bij herroeping van een overeenkomst komen alle aanvullende rechten/verplichtingen van zowel webwinkelier als consument te vervallen. Voor retourzendingen aan webwinkelier geldt onderstaand adres.
  Naam: Stoepbordenshop.nl
  T.a.v.: Retourneringen
  Adres: Mientlan 9
  Postcode: 8651 DA
  Plaats: IJlst
 5. Bij een foutieve levering van het bestelde product(en) komen de kosten voor het retourneren of omruilen uiteraard voor de Stoepborden Shop.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten kunt u kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 1b. Uw klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.
 2. Mocht consument het oneens zijn met de afhandeling van de klacht, dan kan consument de klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de webwinkelier.
 3. De webwinkelier meldt de consument binnen dertig dagen schriftelijk in hoeverre de klacht gegrond is bevonden en in hoeverre aan zijn bezwaren wordt tegemoetgekomen.

Artikel 13. Privacy

 1. De wijze waarop webwinkelier omgaat met door consumenten verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in een privacyverklaring.
 2. De privacyverklaring is via de website stoepbordenshop.nl in te zien.

Artikel 14. Auteursrecht

 1. Het is niet toegestaan de inhoud van de website, of enige andere onder het auteursrecht vallende, door webwinkelier verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder toestemming te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 16. Wijzigingen

 1. Webwinkelier behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
 2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen webwinkelier en consument worden vastgelegd.

Artikel 17. Uw consumentgegevens

 1. Wij willen u er op wijzen dat het niet is toegestaan om als consument bewust onjuiste informatie te verschaffen.

Artikel 18. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen webwinkelier en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze webwinkelier te leveren of geleverde producten, kunnen uitsluitend na uitgebreid overleg tussen consument en webwinkelier voorgelegd worden aan een geschillencommissie waartoe beide partijen zich akkoord toe verklaren.
 
Adresgegevens

Stoepbordenshop.nl
Onderdeel van Axivorm
Mientlan 9
8651 DA IJlst
Tel.: 0515-533995
Email: info@stoepbordenshop.nl

Stoepborden Shop
Betaalmogelijkheden

IDeal
Paypal
Mastercard
Visacard

Volg ons


Advies nodig?

Bel ons op 0515-533995
Of stuur onze klantenservice een email.

betaal logo's

Op alle transacties zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing
Copyright 2009 - 2024 - Stoepbordenshop.nl - onderdeel van Axivorm, Tel: 0515-533995


Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/stoepbordenshop.nl/httpdocs/includes/counter.php on line 61

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/stoepbordenshop.nl/httpdocs/includes/counter.php on line 71